اولين همايش مستند نگاري ميراث طبيعي و فرهنگي در دانشگاه شهید رجایی

اولين همايش ملي مستند نگاري ميراث طبيعي و فرهنگي در روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶ به ميزباني دانشكده مهندسي عمران و با حمايت سازمانها و

ادامه